piątek, 7 marca 2014

PAWEŁ KULCZYŃSKI | LAMENT w ramach wystawy A Place Where We Could Go


Paweł Kulczyński opowiada o swoim projekcie artystycznym Lament, który będzie częścią wystawy A Place Where We Could Go. Otwarcie w sobotę, 8 marca o godz.19.

Projekt miał swoją odsłonę w gliwickiej Fabryce Drutu we wrześniu 2013 r., gdzie powstała rzeźba akustyczna, bazująca częściowo na chóralnym utworze z XVI wieku, Lamentacje Jeremiasza, angielskiego kompozytora Thomasa Tallisa.
Instalacja, złożona z pięciu gładkich rur-kolumn, o wysokości trzech metrów, ustawionych na planie okręgu, została zaaranżowana w hali produkcyjnej, której okna wychodzą na teren budowy trasy szybkiego ruchu w centrum Gliwic. W ten sposób częścią kompozycji automatycznie stały się dźwięki prac budowlanych, dochodzące z otoczenia budynku. Wykorzystane zostały również nagrania terenowe zrealizowane na terenie budowy gliwickiego odcinka Drogowej Trasy Średnicowej, która łączy górnośląskie miasta. Dźwięki te podążały fragmentami za linią melodyczną i harmoniami kompozycji Tallisa. Dodatkowo włączone zostały nagrania chóru i elementy syntetyczne, tworząc razem bogatą i eklektyczną pod względem brzmieniowym całość.
Dla Pawła Kulczyńskiego jest to praca bardzo osobista, dotycząca jego rodzinnego miasta, w którym na skutek nietrafionych decyzji samorządowych w ścisłym centrum, wzdłuż parków miejskich, rzeki i kampusu studenckiego powstaje trasa szybkiego ruchu, dzieląca i rozrywająca przestrzeń publiczną. Stąd też dwuznaczny tytuł instalacji: Lament.
Jak komentuje swój projekt artysta: „Obym się mylił i niech sprawy potoczą się inaczej, choć historia nie daje tu wielkiej nadziei. Dlatego pozostaje siąść i płakać, co też, za pośrednictwem mojej pracy, uczynię. Jest to bezsilny krzyk sprzeciwu wobec procesów, na które nie mam wpływu, a które dotykają mnie bezpośrednio."
Na wystawie w CSW Kronika projekt zaistnieje w postaci dokumentacji oraz koncertu artysty.

http://kronika.org.pl/wystawy/archiwum/wystawy-2013/568-pawel-kulczynski-lament
https://soundcloud.com/pawel-kulczynski/lament-sound-sculpturePAWEŁ KULCZYŃSKI (ur. 1978) - artysta dźwiękowy i eksperymentujący muzyk, autor koncertów plenerowych oraz instalacji dźwiękowych. W 2013r. wydał płytę pod pseudonimem Wilhelm Bras, jako tropajn koncertuje w przestrzeni publicznej, na nieużytkach, terenach poprzemysłowych i wiejskich. W muzyce porusza się w obszarach improwizowanej elektroniki, elektroakustyki, ambientu i noise'u. Studiował w ASP w Katowicach, pracował przy użyciu różnych mediów m.in. wideo i fotografii.


Wystawa A Place Where We Could Go to premierowa odsłona ośmiu autonomicznych projektów (wystaw) Magdy Fabiańczyk, Erli S. Haralsdóttir, Larsa Holdhusa i Frederika Gruyaerta, Rafała Jakubowicza, Darri Lorenzena, Łukasza Skąpskiego, Krïstïana Skylstada, Łukasza Surowca oraz dokumentacja wcześniej zrealizowanej pracy site-specific Pawła Kulczyńskiego. Wszystkie są wynikiem rezydencji artystycznych na terenie Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego. 

_________________________________________________________________

The project was premiered in the Wire Factory in Gliwice in September 2013, where an acoustic sculpture was made, partly based on a choral work from the 16th century, Lamentations of Jeremiah by the English composer Thomas Tallis. The installation, consisting of five smooth pipes/columns 3 m in height, has been arranged in the production hall, whose windows look out on the construction site of the dual-carriage way in the centre of Gliwice. Thus the noises of the construction works from the surrounding area have become an integral part of the composition, as have field recordings made on site of the Gliwice section of the Central Highway linking the cities of Upper Silesia. These sounds follow the tune and harmonies of Tallis’s composition. Choral recordings and synthetic elements have also been added, together combining into a rich, eclectic aural whole.
For Paweł Kulczyński, this is a very personal work related to his home city, in which, due to misguided planning decisions of the local government, in the very heart of the city, along its parks, the river and the campus, a dual-carriage way is being built that will rip apart the fabric of the public space. Hence, the suggestive ‘Lamentations’ in the title of the installation. As the artist himself comments, ‘I hope that I am wrong. Let matters take a different course, although on past experience, I don’t have high hopes. All that’s left is to sit down and weep; and this is what I am doing, by means of my work. This is a helpless cry of protest against processes over which I have no influence but which touch directly on my life.’

In the exhibition at CSW Kronika, the project will be presented in the form of documentation and a concert performed by the artist.

https://soundcloud.com/pawel-kulczynski/lament-sound-sculpture


PAWEŁ KULCZYŃSKI (born 1978) – a sound artist and experimental musician, the author of plein-air concerts and sound installations. In 2013, his CD was released under his moniker ‘Wilhelm Bras’. As ‘tropajn’, he has been performing in public space, on wasteland and on post-industrial and rural sites. His music explores improvised electronics, electro-acoustics, ambient and noise. He studied at the Academy of Fine Arts in Katowice. He has worked with multi-media including video and photography.

The exhibition A Place Where We Could Go is the premiere showing of eight autonomous projects (exhibitions) by Magda Fabiańczyk, Erla S. Haralsdóttir, Lars Holdhusa and Frederik Gruyaert, Rafał Jakubowicz, Darri Lorenzen, Łukasz Skąpski, Krïstïan Skylstad and Łukasz Surowiec as well as the documentation of the site-specific work by Paweł Kulczyński prepared earlier. All the projects are the result of artistic residencies in Upper Silesia and the Dąbrowa Basin.