czwartek, 21 maja 2015

Książka "A Place Where We Could Go"

Tytuł A Place Where We Could Go, zapożyczony z piosenki Jeremy'ego Jaya, jest nazwą części międzynarodowego programu Projekt Metropolis współorganizowanego przez Fundację Imago Mundi i CSW Kronika w Bytomiu. Książka o tym samym tytule dokumentuje działania artystów na Górnym Śląsku i Zagłębiu Dąbrowskim: ich spotkania z lokalnymi społecznościami, z historią i teraźniejszością, wreszcie z innymi artystami. Działanie A Place... skupiało się na odkrywaniu i współkształtowaniu tytułowych miejsc, do których możemy się udać, aby je eksplorować i poznawać. Program używa sztuki jako narzędzia wiedzy, podejmuje dyskusję wokół naznaczonych stereotypami miejsc o skomplikowanej tożsamości, wydobywając zarazem zapomniane przestrzenie mentalne Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego oraz kreśląc nową ikonografię regionu.

Publikacja celowo nie tworzy zwartej całości. Jest zestawem różnych autonomicznych realizacji artystów, uzupełnionych tekstami zaproszonych gości, swoistym świadectwem spotkania różnych grup, dla których „klejem społecznym” stała się sztuka.

"A Place Where We Could Go" 
Redakcja: Stanisław Ruksza 
Teksty: Daniel Brożek, Teresa E., Pablo Larios, Christoph Tannert, Agata Tecl-Szubert, Łukasz Trzciński, Stanisław Ruksza, Jarosław Urbański, Dariusz Zalega 
Projekt graficzny, skład: Tomasz Bierkowski 
Fundacja Imago Mundi i CSW Kronika, Bytom 2014

_____________________________________________________________________


The title A Place Where We Could Go, borrowed from a song by Jeremy Jay, has become the name of one part of the international Project Metropolis, organised jointly by the Imago Mundi Foundation and CSW Kronika in Bytom. The book with the same title documents the activities of artists who took part in the eponymous
project in Upper Silesia and the Dąbrowa Basin: their encounters with local communities, the past and present of the region as well as with other artists. The activities of the project focused on discovering, as the title suggests, places to which we could go in order to explore them and get to know them. The programme employs art as a cognitive tool and begins a discourse about stereotyped places with a complex identity, simultaneously highlighting the forgotten, mental zones of Upper Silesia and the Dąbrowa Basin and sketching a new iconography of the region.

The publication does not attempt to be a homogenous entity. It is a compilation of autonomous projects of various artists, accompanied by texts produced by guests; as such, it is a unique testimony to the bringing together of diverse groups for whom art has proved to be social glue."A Place Where We Could Go" 
Book edited by: Stanisław Ruksza 
Texts: Daniel Brożek, Teresa E., Pablo Larios, Christoph Tannert, Agata Tecl-Szubert, Łukasz Trzciński, Stanisław Ruksza, Jarosław Urbański, Dariusz Zalega 
Graphic design and typesetting: Tomasz Bierkowski 
Fundacja Imago Mundi i CSW Kronika, Bytom 2014                                                 Foto: Agata Cukierska, Marcin Wysocki

wtorek, 16 grudnia 2014

"Tam, gdzie mnie nie było" Magdy Fabiańczyk na Kochi-Muziris Biennale w Indiach!

Realizacja Magdy Fabiańczyk Tam, gdzie mnie nie było, powstała w ramach projektu A Place Where We Could Go, jest prezentowana na Kochi-Muziris Biennale 2014 w Indiach, na wystawie Critical Juncture.

W ekspozycji bierze udział również Łukasz Surowiec, jeden z artystów Projektu Metropolis.

Kochi-Muziris Biennale 2014
12 grudnia 2014  - 20 lutego 2015 


Wystawa Critical Juncture (Krytyczny moment) skupia kolekcje artystycznych odpowiedzi na współczesne polityczne oraz społeczne problemy w stanie Kerala w Indiach i w Polsce – dwóch terytoriach choć odległych pod względem geograficznym, to doświadczonych przez rozmaite pojęcia i praktyki komunizmu. Jako punkt wyjścia dla projektu kuratorzy przyjęli pojęcie "punktu przełomowego", wykorzystywanego w naukach politycznych i społecznych do opisu punktu płynności lub krótkiej fazy, podczas których możliwa jest zmiana biegu wydarzeń. Uczestniczący artyści badają zachodzące zmiany, eksplorując między innymi kwestie nie/widoczności, znaczenia myślenia utopijnego, form samoorganizacji społecznej i mechanizmów wykluczenia.

Tam, gdzie mnie nie było: Magda Fabiańczyk przygotowywała się do realizacji projektu w Bytomiu Bobrku ponad rok, początkowo zwiedzając okolicę, następnie odwiedzając romskich mieszkańców Bobrka w ich mieszkaniach. Pierwsze, zainicjowane przez Kronikę spotkanie, odbyło się w Szkole Podstawowej Nr 16, gdzie Fabiańczyk poznała Romkę - Angelę Mirgę, oraz prowadzącą Świetlicę Romską Agatę Kołodziejczyk. Obie przedstawiły Fabiańczyk złożoną sytuację okolicznych Romów, a Angela stała się 'przewodnikiem', wprowadzając artystkę w intymne środowisko Bobrka. Początkowo artystka poszukiwała zapomnianych przez Romów symboli kultury, z którą są utożsamiani. Zainspirowana słowami Mirgi oraz formą tradycyjnej spódnicy uszytej na planie koła, która istnieje obecnie jako relikt, gdyż młodsze kobiety chodzą w spodniach, a te starsze w modnych długich spódnicach, Fabiańczyk postanowiła przekształcić ją w obrus, którym przykryła okrągły stół. Stół stał się realnym miejscem spotkań Romów z przedstawicielami organów władzy w mieście. Spotkania odbyły się w Kronice, traktując galerię jako przestrzeń, w której możliwe jest zapoczątkowanie dialogu.Więcej o wystawie  Critical Juncture  >>> oraz o programie Biennale >>>

________________________________________________________________________


Where I Was Not - a project by Magda Fabiańczyk which had been realized as a part of A Place Where We Could Go project - is being presented at the Kochi-Muziris Biennale 2014, India, within the framework of the Critical Juncture exhibition. 
Among many others, this display also shows work by Łukasz Surowiec, another Project Metropolis artist.


Kochi-Muziris Biennale 2014
12 December 2014  - 20 February 2015 


Critical Juncture brings together a collection of artistic responses to contemporary political and social issues in the state of Kerala, India and Poland - two geographically remote territories that both have been influenced by different notions and practices of communism.  As a starting point for the project, the curators adopted the term 'critical juncture', which is used in political and social sciences to describe a point of liquidity or a short phase during which it is possible to change the course of events. The participating artists investigate socio-political changes that have been happening in Poland and India, exploring, amongst others, issues of in/visibility, the importance of utopian thinking, forms of social self-organisation and mechanisms of exclusion. 


Where I Was Not: Magda Fabiańczyk had spent over a year getting ready for her project in Bytom Bobrek, initially doing a local reconnaissance and, from October, visiting the Roma living in Bobrek in their homes. On the initiative of CSW Kronika, the first encounter took place in Primary School No 16, where Fabiańczyk met the Roma woman Angela Mirga and Agata Kołodziejczyk, who runs the Roma Centre. Both women outlined to the artist the complex situation of the local Roma population, and Angela became her ‘guide’, introducing the artist into the intimate Bobrek community. The artist began by looking for the manifestations of their distinctive culture which the Roma have been abandoning and which has been associated with them. Inspired by the words of Mirga and the design of the traditional skirt, cut from a full circle – now only a historic curio as the younger Roma women wear trousers, and the older ones sport the fashionable long skirts – Fabiańczyk decided to turn such a skirt into a table cloth and cover a round table with it. The table will become the heart of the meeting place where the Roma can come together with the representatives of the local government. The meetings will take place at CSW Kronika, turning the gallery into a space where a dialogue can come into life.


More details about the Critical Juncture exhibition >>> and about the Biennale >>>

wtorek, 9 grudnia 2014

Kolejna odsłona wystawy A Place Where We Could Go!

NoPlace, Oslo, Norwegia
12.12.14 - 21.12.14

Otwarcie: 12 grudnia (piątek) o godzinie 20

Artyści: Magda Fabiańczyk, Rafał Jakubowicz, Erla S. Haraldsdóttir, Lars Holdhus & Frederik Gruyaert, Paweł Kulczyński, Darri Lorenzen, Łukasz Surowiec, Łukasz Skąpski i.Ayuta, Rafał Bujnowski, Paweł Jarodzki, Łukasz Jastrubczak, Tomasz Kowalski, Piotr Kurka, Kamil Kuskowski, Mikołaj Małek, Malwina Rzońca, Wilhelm Sasnal, Grzegorz Sztwiertnia, Małgorzata Szymankiewicz.

Kurator: Stanisław Ruksza
Współpraca: Łukasz Trzciński

W NoPlace będzie prezentowana część prac powstałych w ramach projektu A Place Where We Could Go. Wystawa nie ma na celu przedstawienia pełnego obrazu, ale selektywnych i częściowych narracji, współmiernych do wielowarstwowego obrazu rzeczywistości.

______________________________________________________________________

A Place Where We Could Go exhibition will be presented at NoPlace in Oslo!

12.12.14 - 21.12.14

Opening: Friday 12.12.14, 8 pm


Artists: Magda Fabiańczyk, Rafał Jakubowicz, Erla S. Haraldsdottir, Lars Holdhus & Frederik Gruyaert, Paweł Kulczyński, Darri Lorenzen, Łukasz Surowiec, Łukasz Skąpski i.Ayuta, Rafał Bujnowski, Paweł Jarodzki, Łukasz Jastrubczak, Tomasz Kowalski, Piotr Kurka, Kamil Kuskowski,Mikołaj Małek, Malwina Rzońca, Wilhelm Sasnal, Grzegorz Sztwiertnia, Małgorzata Szymankiewicz.

Curator: Stanisław Ruksza
In cooperation with Łukasz Trzciński


At NoPlace, a part of the participating artists' conceptual results are presented. The exhibition is not aiming to show a complete picture, rather selective partial narrations, commensurate to a multi-layered image of contemporaneity.                                                            Darri Lorenzen, Cast Hand, 2014


poniedziałek, 8 grudnia 2014

soon

Pracujemy nad publikacją podsumowującą projekt A Place Where We Could Go. Efekty już wkrótce, czekamy z niecierpliwością!

________________________________________________________________


We are working on a catalogue of A Place Where We Could Go project. We are looking forward to finally effect!

wtorek, 1 lipca 2014

Authentic Post-Industrial Experience

Projekt Larsa Holdhusa i Frederika Gruyaerta Authentic Post-Industrial Experience - powstały w ramach A Place Where We Could Go - był prezentowany na wystawie Oblicze dnia. Koszty społeczne w Polsce po 1989 roku
Wystawa kuratorowana przez Stanisława Rukszę podejmowała temat kosztów społecznych w Polsce podczas ostatnich 25 lat procesu transformacji w ujęciu sztuk wizualnych. Obejmowała najważniejsze prace powstałe po 1989 roku poświęcone temu obrazowi przemian.

Szczegóły wystawy >>>
Dawne kino Światowid, Muzeum PRL (w organizacji), Nowa Huta, Kraków
6–30.06.2014
______________________________________________________________________


Authentic Post-Industrial Experience – a project by Lars Holdhus and Frederik Gruyaert which had been realized as a part of A Place Where We Could Go project – was being presented at The face of the day. Social costs in post-1989 Poland exhibition. 
The exhibition  curated by Stanisław Ruksza, took up the theme of the social costs borne by Poland throughout the 25 years of the process of transformation as expressed through the visual arts. It displayed the most important works devoted to the image of change after 1989. 


More details about the exhibition >>>
Światowid Cinema, future Museum of People’s Republic of Poland, Nowa Huta, Kraków
6–30.06.2014


poniedziałek, 28 kwietnia 2014

U wos wungel na dzewach rośnie..

Polecamy tekst Wiktorii Kozioł recenzujący wystawę Łukasza Skąpskiego Przaja moimu hajmatowi na łamach Magazynu Sztuki >>>


Wystawa prezentowana w CSW Kronika w Bytomiu zakończyła się wczoraj (26 kwietnia), ale tatuowanie prac trwa nadal. Planowany jest również artbook - szczegółowe informacje wkrótce!

czwartek, 24 kwietnia 2014

Przaja moimu hajmatowi i tatuaże

Jeszcze tylko do 26 kwietnia (sobota) można oglądać wystawę Łukasza Skąpskiego Przaja moimu hajmatowi w CSW Kronika w Bytomiu i wytatuować sobie jeden ze wzorów stworzonych przez artystów biorących udział w projekcie!

Projekt Łukasza Skąpskiego polega na stworzeniu wzornika tatuaży odnoszących się do zdania „Kocham moją ojczyznę”. Tytułowe hasło zawiera trzy słowa o różnym pochodzeniu: "przaja" z czeskiego, "moimu" z polskiego i "hajmatowi" z niemieckiego.  To trzy języki, które miały największy wpływ na język śląski.
Zaprojektowane przez artystów wzory są darmowo tatuowane wszystkim zainteresowanym, przez cały czas trwania wystawy.

                                                                        Fot. Roman Łuszczki


Przaja moimu hajmatowi
Łukasz Skąpski oraz Ayuta, Rafał Bujnowski, Paweł Jarodzki, Łukasz Jastrubczak, Tomasz Kowalski, Piotr Kurka, Kamil Kuskowski, Mikołaj Małek, Malwina Rzonca, Wilhelm Sasnal, Grzegorz Sztwiertnia, Małgorzata Szymankiewicz  
Kurator: Stanisław Ruksza
8 marca - 26 kwietnia 2014
CSW Kronika w Bytomiu