wtorek, 16 grudnia 2014

"Tam, gdzie mnie nie było" Magdy Fabiańczyk na Kochi-Muziris Biennale w Indiach!

Realizacja Magdy Fabiańczyk Tam, gdzie mnie nie było, powstała w ramach projektu A Place Where We Could Go, jest prezentowana na Kochi-Muziris Biennale 2014 w Indiach, na wystawie Critical Juncture.

W ekspozycji bierze udział również Łukasz Surowiec, jeden z artystów Projektu Metropolis.

Kochi-Muziris Biennale 2014
12 grudnia 2014  - 20 lutego 2015 


Wystawa Critical Juncture (Krytyczny moment) skupia kolekcje artystycznych odpowiedzi na współczesne polityczne oraz społeczne problemy w stanie Kerala w Indiach i w Polsce – dwóch terytoriach choć odległych pod względem geograficznym, to doświadczonych przez rozmaite pojęcia i praktyki komunizmu. Jako punkt wyjścia dla projektu kuratorzy przyjęli pojęcie "punktu przełomowego", wykorzystywanego w naukach politycznych i społecznych do opisu punktu płynności lub krótkiej fazy, podczas których możliwa jest zmiana biegu wydarzeń. Uczestniczący artyści badają zachodzące zmiany, eksplorując między innymi kwestie nie/widoczności, znaczenia myślenia utopijnego, form samoorganizacji społecznej i mechanizmów wykluczenia.

Tam, gdzie mnie nie było: Magda Fabiańczyk przygotowywała się do realizacji projektu w Bytomiu Bobrku ponad rok, początkowo zwiedzając okolicę, następnie odwiedzając romskich mieszkańców Bobrka w ich mieszkaniach. Pierwsze, zainicjowane przez Kronikę spotkanie, odbyło się w Szkole Podstawowej Nr 16, gdzie Fabiańczyk poznała Romkę - Angelę Mirgę, oraz prowadzącą Świetlicę Romską Agatę Kołodziejczyk. Obie przedstawiły Fabiańczyk złożoną sytuację okolicznych Romów, a Angela stała się 'przewodnikiem', wprowadzając artystkę w intymne środowisko Bobrka. Początkowo artystka poszukiwała zapomnianych przez Romów symboli kultury, z którą są utożsamiani. Zainspirowana słowami Mirgi oraz formą tradycyjnej spódnicy uszytej na planie koła, która istnieje obecnie jako relikt, gdyż młodsze kobiety chodzą w spodniach, a te starsze w modnych długich spódnicach, Fabiańczyk postanowiła przekształcić ją w obrus, którym przykryła okrągły stół. Stół stał się realnym miejscem spotkań Romów z przedstawicielami organów władzy w mieście. Spotkania odbyły się w Kronice, traktując galerię jako przestrzeń, w której możliwe jest zapoczątkowanie dialogu.Więcej o wystawie  Critical Juncture  >>> oraz o programie Biennale >>>

________________________________________________________________________


Where I Was Not - a project by Magda Fabiańczyk which had been realized as a part of A Place Where We Could Go project - is being presented at the Kochi-Muziris Biennale 2014, India, within the framework of the Critical Juncture exhibition. 
Among many others, this display also shows work by Łukasz Surowiec, another Project Metropolis artist.


Kochi-Muziris Biennale 2014
12 December 2014  - 20 February 2015 


Critical Juncture brings together a collection of artistic responses to contemporary political and social issues in the state of Kerala, India and Poland - two geographically remote territories that both have been influenced by different notions and practices of communism.  As a starting point for the project, the curators adopted the term 'critical juncture', which is used in political and social sciences to describe a point of liquidity or a short phase during which it is possible to change the course of events. The participating artists investigate socio-political changes that have been happening in Poland and India, exploring, amongst others, issues of in/visibility, the importance of utopian thinking, forms of social self-organisation and mechanisms of exclusion. 


Where I Was Not: Magda Fabiańczyk had spent over a year getting ready for her project in Bytom Bobrek, initially doing a local reconnaissance and, from October, visiting the Roma living in Bobrek in their homes. On the initiative of CSW Kronika, the first encounter took place in Primary School No 16, where Fabiańczyk met the Roma woman Angela Mirga and Agata Kołodziejczyk, who runs the Roma Centre. Both women outlined to the artist the complex situation of the local Roma population, and Angela became her ‘guide’, introducing the artist into the intimate Bobrek community. The artist began by looking for the manifestations of their distinctive culture which the Roma have been abandoning and which has been associated with them. Inspired by the words of Mirga and the design of the traditional skirt, cut from a full circle – now only a historic curio as the younger Roma women wear trousers, and the older ones sport the fashionable long skirts – Fabiańczyk decided to turn such a skirt into a table cloth and cover a round table with it. The table will become the heart of the meeting place where the Roma can come together with the representatives of the local government. The meetings will take place at CSW Kronika, turning the gallery into a space where a dialogue can come into life.


More details about the Critical Juncture exhibition >>> and about the Biennale >>>