piątek, 23 sierpnia 2013

Zapraszamy na panel dyskusyjny, będący zapowiedzią pracy Rafała Jakubowicza "Płyta"

Płyta Marcela Szarego. Opór robotników w Wielkopolsce i na Górnym Śląsku po 1989 roku  
29.08.2013 (czwartek), godz. 18.00
Miejsce: Rebel Garden Cafe, Aleja gen. J. Ziętka, WPKiW Chorzów (obok bramy ZOO)

Panel dyskusyjny jest zapowiedzią pracy Rafała Jakubowicz pt. "Płyta", realizowanej w ramach projektu "A Place Where We Could Go", której odsłona odbędzie się w styczniu 2014 roku w CSW Kronika w Bytomiu. Tytułowa Płyta jest odniesieniem do robotniczych wieców organizowanych w Zakładach Hipolita Cegielskiego w Poznaniu oraz przypomnieniem postaci legendarnego działacza związkowego Inicjatywy Pracowniczej Marcela Szarego (1964-2010).  Podczas panelu zostanie przywołana historia Marcela Szarego oraz organizowanych w HCP "Płyt". Pojawią się odniesienia do oporu robotników w Wielkopolsce i na Górnym Śląsku, oraz rozmowy o przyszłości ruchów robotniczych. W ramach panelu odbędzie się także projekcja filmu Płyta zrealizowanego przez Szum TV. Dyskusję poprowadzi dr Mikołaj Iwański. 
Po panelu zapraszamy na koncert poznańskiego duetu Kopyt/Kowalski.
Uczestnicy panelu (godz. 18.30):
Marek Cienciała - działacz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza oraz członek Federacji Anarchistycznej. Pracował w Hucie Cynku w Miasteczku Śląskim.
Mikołaj Iwański – dr ekonomii, absolwent filozofii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Krytyk sztuki, członek AICA, zajmuje się badaniem polskiego rynku sztuki. Współpracuje m.in. z "Magazynem Sztuki", "Krytyką Polityczną" oraz "Obiegiem".
Rafał Jakubowicz – artysta, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu (Uniwersytet Artystyczny), gdzie obecnie jest zatrudniony na stanowisku adiunkta i prowadzi pracownię Sztuka w Przestrzeni Społecznej. Zajmuje się również krytyką sztuki, jest członkiem AICA. Przygotowuje obecnie dla CSW Kronika w ramach projektu Metropolis nową pracę, pt. Płyta, dotyczącą Marcela Szarego, działacza związkowego z zakładów H. Cegielskiego w Poznaniu, jednego z organizatorów Komisji Zakładowej Inicjatywy Pracowniczej.
Szczepan Kopyt - poeta, muzyk, absolwent filozofii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Laureat X edycji (2004) Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Jacka Bierezina. Wydał tomy wierszy: „[yass]” (2005), „możesz czuć się bezpiecznie” (2006) oraz „sale sale sale” (2009), który otrzymał nominację do Nagrody Literackiej Gdynia. Wraz z zespołem Yazzbot Mazut wydał płyty „W pustyni i w puszczy” (2008) i „Mazut Mazut” (2010). Wspólnie z Piotrem Kowalskim stworzył płytomik „buch” (2011), który otrzymał honorową nagrodę Poznańskiego Przeglądu Nowości Wydawniczych „Książka Lata” 2011. Był też nominowany do Paszportu Polityki (2011). W tym roku wydał nowy tom poezji "Kir" (WBPiCAK). Aktywista, członek Federacji Anarchistycznej, działacz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza.
Magdalena Malinowska - aktywistka związana ze środowiskiem poznańskiego Rozbratu oraz Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Inicjatywa Pracownicza. Dokumentuje protesty i działania ruchów społecznych (Szum TV). Autorka filmów „Płyta” (o aktywności nieżyjącego już znanego związkowca z zakładów Cegielskiego Marcela Szarego), „Strajk matek” (o walce kobiet z Wałbrzycha, domagających się prawa do godnego życia), „Burżuazja wraca do centrum” (o przebiegu gentryfikacji, a także innych procesów, na jakie napotykają ruchy miejskie w Warszawie, Poznaniu i Nowej Soli ) oraz "Specjalne Strefy Wyzysku" (o uciążliwych warunkach pracy, codziennej walce o przetrwanie za minimalne wynagrodzenie, łączeniu pracy najemnej z obowiązkami domowymi, oraz sposobach organizowania się pracowników zatrudnionych w SSE).

Stanisław Ruksza - krytyk sztuki i kurator wystaw, absolwent historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Dyrektor CSW Kronika w Bytomiu. Członek zespołu "Krytyki Politycznej".
Krystian Szadkowski – absolwent filozofii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktorant w Instytucie Filozofii UAM, badacz w Instytucie Badawczym Education International w Brukseli, stypendysta Fundacji Marie Curie, członek podzespołu Pracowni Pytań Granicznych UAM, redaktor naczelny czasopisma „Praktyka Teoretyczna”, członek kolektywu Edu-factory. Tłumacz (głównie autorów i autorek związanych z włoskim post-operaismo oraz marksizmem autonomistycznym). Zajmuje się problematyką szkolnictwa wyższego i kapitalizmu kognitywnego oraz ich wzajemnych relacji. Prowadzi działalność polskiego odłamu kolektywu Edu-factory oraz angażuje się w działania Wolnego Uniwersytetu Warszawy. Publikował w „Przeglądzie Anarchistycznym”, „Le Monde Diplomatique”, „Przeglądzie Ekonomicznym”. Współredaktor książek: W sprawie Agambena. Konteksty krytyki (2010), Wieczna radość. Ekonomia polityczna społecznej kreatywności (2011), Edu-factory. Samoorganizacja i opór w fabrykach wiedzy (2011).
Jarosław Urbański – socjolog i działacz społeczny. W latach 80. uczestniczył w ruchu Wolność i Pokój. Współzakładał Federację Anarchistyczną i Stowarzyszenie OBJECTOR. Jest jednym z założycieli i koordynatorem Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza. Związany ze środowiskiem poznańskiego squatu Rozbrat.

Dariusz Zalega - absolwent Uniwersytetu Śląskiego i Instytutu Krajów Rozwijających się Uniwersytetu Warszawskiego. Na początku lat 90. inicjator powstania Ruchu Radykalno-Postępowego. Działacz społeczno-polityczny związany z Wolnym Związkiem Zawodowym "Sierpień 80" oraz Polską Partią Pracy. Wcześniej związany z lewicowymi miesięcznikami "Robotnik Śląski" i "Nowy Robotnik", a także ze stowarzyszeniem "ATTAC Polska", z którego wystąpił w 2007 roku. Należał do rady redakcyjnej pisma "Rewolucja". Dziennikarz, dawniej piszący dla "Dziennika Zachodniego", od października 2006 roku redaktor naczelny lewicowego tygodnika "Trybuna Robotnicza".


koncert (godz. 20.00):
Kopyt/Kowalski – duet producencki i koncertowy utworzony w 2010 r. w Poznaniu przez Szczepana Kopyta i Piotra Kowalskiego. Owocem pracy nad materią słowną okazała się muzyczna część płytomiku „buch”. Na żywo, przy pomocy tradycyjnych i nowych instrumentów, zespół od maja 2011 r. gra improwizowane koncerty. W tym roku ukazał się nowy album pt. "Kir". Szczepan Kopyt opowiada o nowym materiale „Kir” następująco: „Trochę zmęczyliśmy się dźwiękami elektronicznymi i od kliku lat planowaliśmy ucieczkę ze świata maszyn i kabli. Wyszliśmy z założenia, że chcemy zrobić kawałki, których sami chcielibyśmy posłuchać. Nasze bezkablowa lenistwo opłaciliśmy półtoraroczną pracą nad kompozycjami do wierszy, ale kogo to obchodzi? Jak to powiedział Jimi Hendrix: Blues is easy to play but hard to feel”. W jednym z utworów, pt. "Kto zabił Jolantę Brzeską?" artyści przypominają historię tajemniczej śmierci działaczki społecznej zaangażowanej w obronę eksmitowanych lokatorów, której spalone zwłoki znaleziono dwa lata temu w Lesie Kabackim. Szczepan Kopyt (głos z przodu, gitara, organki) Piotr Kowalski (perkusja, przeszkadzajki, głos z tyłu) Więcej: http://kopytkowalski.pl/

Organizatorzy/patronat: Fundacja Imago Mundi, Centrum Sztuki Współczesnej Kronika w Bytomiu, Ogólnopolski Związek Zawodowy Inicjatywa Pracownicza, Praktyka Teoretyczna, Rebel Garden Cafe, Chorzów, Trybuna Robotnicza.
______________________________________________________________________You are invited to the discussion panel: Yard (Płyta) by Marcel Szary. Workers’ resistance in the Wielkopolska region and Upper Silesia after 1989.
The panel discussion will be followed by a concert of the group Kopyt/Kowalski.

Thursday 29 August 2013, 6 pm
Venue: Rebel Garden Cafe, Aleja gen. J. Ziętka, WPKiW Chorzów (next to the entrance to the Zoo)

The discussion panel introduces the work Rafał Jakubowicz’s made as part of the project A Place Where We Could Go entitled Yard (Płyta), which will have its opening in January 2014 at CSW Kronika in Bytom. The eponymous ‘Yard’ refers to the workers’ rallies that took place at the Hipolit Cegielski Works in Poznań. The work commemorates the story of Marcel Szary (1964 – 2010), which will be recalled during the panel discussion, along with the yard rallies organised at the Cegielski Works. There will be reflection on the workers’ resistance movement in the Wielkopolska region and Upper Silesia and discussion of the future that such movements have. There will also be a screening of the film Yard, made by Szum TV.
The discussion will be hosted by Mikołaj Iwański, PhD.

After the panel, you are welcome to a concert of the Poznań duo Kopyt / Kowalski.

Panel participants:
Marek Cienciała – an activist of the Workers’ Initiative National Trade Union and a member of the Anarchist Federation. Formerly a worker at the Zinc Works in Miasteczko Śląskie.

Mikołaj Iwański – PhD in economics, graduate of philosophy at the Adam Mickiewicz University in Poznań. Art critic, AICA member, he carries out research into the art market in Poland. He collaborates with magazines including Magazyn Sztuki, Krytyka Polityczna and Obieg.


Rafał Jakubowicz – an artist, graduate of the Academy of Fine Arts (University of Arts) in Poznań, where he currently works as an assistant professor in charge of the Studio of Art in Social Space. Art critic, AICA member, currently as part of Project Metropolis working on a new work for CSW Kronika entitled Yard, related to Marcel Szary, a trade unionist from the Hipolit Cegielski Factory in Poznań and one of the founders of the Commission for Factory Workers’ Initiatives.
(Komisji Zakładowej Inicjatywy Pracowniczej.)

Szczepan Kopyt – a poet, musician, graduate of philosophy from Adam Mickiewicz University in Poznań. Winner of the 10th edition (2004) of the Jacek Bierezin Polish Poetry Competition. Published volumes of poetry: [yass] (2005), możesz czuć się bezpiecznie (2006) and sale sale sale (2009) which was nominated for the Gdynia Literary Award. Together with the Yazzbot Mazut group he recorded In Desert and Wilderness (2008) and Mazut Mazut (2010). Jointly with Piotr Kowalski he produced the publication/recording (2011), which received an honorary mention at The Book of the Summer Poznań Review of New Publications in 2011. He was also nominated for the Polityka Passport (2011). This year, he published a new volume of poetry Kir (WBPiCAK). An activist, member of the Anarchist Federation, and active in the Workers’ Initiative National Trade Union.

Magdalena Malinowska – an activist linked to the Poznań Rozbrat community and the Workers’ Initiative National Trade Union. Makes documentaries on social protests and movements (Szum TV). Film producer: Yard (about the activities of the well-known late trade union activist from the Cegielski Works, Marcel Szary), Mothers on Strike (about the women of Wałbrzych demanding dignity of life), Bourgeoisie Returning to the Centre (about gentrification and other social trends that urban movements in Warsaw, Poznań and Nowa Sól have been encountering) and Special Exploitation Zones (about oppressive working conditions, daily struggle to survive on the minimum wage, juggling paid employment with domestic duties and the ways that the SSE workers have been organising).

Stanisław Ruksza – an art critic and exhibition curator, a graduate of art history at the Jagiellonian University in Krakow. Director of the CSW Kronika in Bytom. A member of the Krytyka Polityczna team.

Krystian Szadkowski – a graduate of philosophy at the Adam Mickiewicz University in Poznań, PhD from the Institute of Philosophy at the UAM, researcher at the Education International Research Institute in Brussels, received a grant from the Marie Curie Foundation, member of a sub-group of the Studio of Borderline Issues at the UAM, editor-in-chief of  Praktyka Teoretyczna magazine, member of the Edu-factory collective. A translator (mainly of authors linked to Italian post-operaismo  and Marxism).

Jarosław Urbański – sociologist, social activist. In the 1980s he participated in the Wolność i Pokój (Freedom and Peace) movement. Co-founder of the Anarchist Federation and the OBJECTOR Association. One of the founders of and co-ordinator of the Workers’ Initiative National Trade Union. Part of Rozbrat, the Poznań squatting community.

Dariusz Zalega – graduate of the University of Silesia and the Institute of Developing Countries at the University of Warsaw. In the early 1990s, he launched the Radical Progressive Movement. A social and political activist linked with the Sierpień 80 (August 80) Free Trade Union and the Polish Labour Party (Polska Partia Pracy). Formerly collaborated with the left-wing monthlies Robotnik Śląski and Nowy Robotnik as well as with the association ATTAC Polska, which he left in 2007. He belonged to the editorial team of the magazine Rewolucja. A journalist, formerly with Dziennik Zachodni, from October 2006 the editor-in-chief of the left-wing weekly Trybuna Robotnicza.

Concert, 8 pm:
Kopyt/Kowalski – a duo of composers and concert artists, created in 2010 in Poznań by Szczepan Kopyt and Piotr Kowalski. Their collaboration on text came to fruition in the musical component of the digital album entitled buch. Since May 2011, they have played live, improvising concerts performed with both traditional and new instruments. In 2013, their new album Kir came out. This is how Szczepan Kopyt describes working on the new material for the album: ‘We got a little bit tired of the electronic sounds, so for a few years we’d been planning an escape from a world full of equipment and cables. Our starting point was that we wanted to make music that we’d like to listen to ourselves. The price that we’d paid for our cable-free lazying about was six months of slogging it out producing compositions to go with poetry, but, who cares? As Jimi Hendrix said, ‘Blues is easy to play but hard to feel’.
 In one of their pieces, entitled Who Killed Jolanta Brzeska?, the artists evoke the mysterious death of the social activist who stood up for evicted tenants and whose charred body was found two years ago in Las Kabacki.
 Szczepan Kopyt (lead singer, guitar, mouth organ)
Piotr Kowalski (percussion, drum, backing vocals)
More info: http://kopytkowalski.pl/

Organisers: Imago Mundi Foundation , CCA Kronika of Bytom, 
the Workers’ Initiative National Trade Union, the academic journal Praktyka Teoretyczna, Rebel Garden Cafe, Chorzów, Trybuna Robotnicza.