sobota, 29 czerwca 2013

ŁUKASZ SUROWIEC - Szczęśliwego Nowego Roku 4

Pokaz plenerowy trzech części dokumentu "Szczęśliwego Nowego Roku":

8 lipca godz. 20.30 

Skrzyżowanie ulic Brackiej i Chorzowskiej w Katowicach /przy ul. Bederowieckiej/


Kolejnym projektem realizowanym w ramach „A Place Where We Could Go” jest długoterminowe działanie Łukasza Surowca - poświęcone ludziom bezdomnym i wykluczonym - na które składają się: film dokumentalny będący konsekwencją długofalowej pracy artysty z jego bohaterami oraz bezpośrednie działania aktywistyczne zmierzające do wypracowania nowych rozwiązań społecznych.

„Szczęśliwego Nowego Roku 4” to konsultacje i warsztaty z osobami bezdomnymi. Pięciodniowe warsztaty, rozpoczęte 1 lipca zostaną podsumowane i zakończone prezentacją trzech wcześniejszych części dokumentu, rodzajem kina letniego na jeden wieczór. Projekcja rozpocznie się około godziny 20, koło cmentarza na skrzyżowaniu ulic Brackiej i Chorzowskiej w Katowicach. Podsumowaniem warsztatów będzie film dokumentalny: "Szczęśliwego Nowego Roku - lato 2013".

Projekt daleki jest od idealizowania i fetyszyzacji biedy, Innego etc., typowego dla wielu działań artystycznych, będących jedynie przykładem „miękkiej inżynierii”, łagodzącej realny wydźwięk problemu. Wcześniejsze etapy projektu obejmowały trzy części filmu dokumentującego życie w prowizorycznym domu zbudowanym przez bezdomnych w centrum Katowic, dwie wystawy w CSW Kronika oraz dyskusję z władzami miasta, zmierzającą do zbudowania dla bezdomnych domu, umiejscowionego następnie przed katowickim Spodkiem.


________________________________________________________________________

"Happy New Year": an outdoor show 

July 8, 8.30 am 

Intersection of Bracka and Chorzowska street, Katowice / near Bederowiecka street / 


Another project carried out in the framework of "A Place Where We Could Go" is a long-term action by Łukasz Surowiec, who dedicated his work to homeless and excluded people. The project consists of a documentary film, which is a consequence of the artist work with his film characters and a direct activist action aimed at developing new solutions for social reality.

"Happy New Year 4" is based on consultations and workshops with the homeless. The five-day workshop, which started on July 1st will be summarized and completed by the presentation of the previous part of the document, a kind of an open-air cinema for one evening. The screening starts at 8.30 am, near the intersection of Bracka and Chorzowska street in Katowice. The summary of the workshop will be a documentary film "Happy New Year - Summer 2013".

The project avoids idealization and fetischization of poverty, of the Other etc.. which is typical of many artistic activities, which are only an example of "soft engineering", mitigating the real connotation of the problem. Previous stages of the project included three parts of the film documenting life in a makeshift house built by homeless people in the city of Katowice and two exhibitions at Kronika Centre of Contemporary Art, as well as the discussion with the city government, aimed at building a home for the homeless, which was to be positioned in front of Spodek in Katowice.


Łukasz Surowiec i Józef John, zdjecie Filip Chrobak /2013/